Werkwijze

 

Intake:

De intakefase omvat meestal 3 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. De intake is tevens een fase waarin u kunt kijken of de therapeut bij u past en u na de intake verder wilt met de therapeut.

Behandelplan:

Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm staan. Dit behandelplan wordt met u besproken en zonodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

Vragenlijst of test:

Bij de start van de behandeling wordt aan u gevraagd om een klachtenlijstje (online) in te vullen. Dit gebeurt ook weer aan het einde van de therapie.

Daarnaast wordt er soms voor gekozen om aanvullend aan de intake enkele vragenlijsten in te vullen. Dit kan meer inzicht geven in de problematiek.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten kan insommige gevallen er voor gekozen worden naast de gesprekstherapie iemand ook met medicijnen te ondersteunen. Dat gebeurt natuurlijk altijd in overleg en met instemming van de betrokkene. Medicijnen worden dan voorgeschreven door uw huisarts of een psychiater.

Geheimhouding:

De inhoud van de gesprekken valt onder de geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd en vastgelegd in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Er gaat geen enkele informatie zonder toestemming van de cliënt naar derden.

Rapportage:

Na de intake is het gebruikelijk om bericht te zenden naar de verwijzer over het intake-onderzoek, het eventueel aanvullende psychologisch onderzoek, de bevindingen, de diagnose en het therapieplan. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken. Soms wordt met uw toestemming/op uw verzoek een rapportage aan andere artsen verzonden (bijv. de bedrijfsarts of UWV). Ook hier geldt dat u eerst uw akkoord dient te geven voor verzending, na het lezen van de rapportage zelf. Rapportages mogen in geen enkel geval worden aangewend in juridische procedures en ondergetekende aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen hieruit voortvloeiend. Indien u een rapportage nodig heeft inzake een juridische procedure dient u deze bij een onafhankelijk psycholoog aan te vragen. Veel ziektekostenverzekeraars stellen kwaliteitsonderzoek verplicht. Uw gegevens worden volledig geanonimiseerd aangeleverd.