Privacystatement.

C.M. Niederer, gevestigd te Puth en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

14116574, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit

hoe C.M. Niederer met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

C.M. Niederer persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van C.M. Niederer;

c. bezoekers van This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van C.M. Niederer;

f. alle overige personen die met C.M. Niederer contact opnemen of van wie C.M. Niederer

persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

C.M. Niederer verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of

andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

 

3. Doeleinden verwerking

C.M. Niederer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte

werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een

betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

4. Rechtsgrond

C.M. Niederer verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor

een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

C.M. Niederer kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)

inschakelen die uitsluitend volgens instructies van C.M. Niederer persoonsgegevens verwerken.

C.M. Niederer sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

C.M. Niederer deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling

(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting

nodig is. C.M. Niederer deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden,

tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval

worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

C.M. Niederer geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese

Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt C.M. Niederer ervoor

zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het

betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen

in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens

C.M. Niederer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. C.M. Niederer hanteert in

beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

9. Wijzigingen privacystatement

C.M. Niederer kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement

wordt op de website van C.M. Niederer gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement

regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht C.M. Niederer te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te

verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te

maken. Hierover kunt u contact opnemen met C.M. Niederer door een e-mailbericht te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop C.M. Niederer persoonsgegevens verwerkt, kunt u

contact opnemen met C.M. Niederer door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).